slovníček

 

Aleluja ! - (Hallelu-Jah , anglicky Hallelujah) znamená Chváľme Boha !

 

Amen - v doslovnom význame znamená podľa pravdy, pravdivo, nech je tak.

Je záverečným slovom modlitieb, žalmov, náboženských textoch v kresťanstve, židovstve a islame.

 

antifóna - v starej židovskej hudbe, v gréckej hudbe a v gregoriánskom chorály spôsob jednohlasného spevu,
v ktorom sa striedajú 2 zbory
Od 5. storočia sa v kresťanskej liturgii ide o krátky jednoduchý spev prednášaný zborovo na úvod a záver žalmov
a od neskoršieho stredoveku tiež samostatne melodicky rozvinuté formy napr. mariánske antifóny
(najznámejšia - Salve Regina).

 

apokryf - náboženský text, ktorý nebol zahrnutý do biblického kánonu (zoznamu biblických kníh oficiálne uznaných cirkvou)

 

denominácia - odčlenenie v cirkvi, zbore.

V rámci kresťanstva v 16. storočí vznikla protestantská reformácia, hnutie, ktoré chcelo „reformovať"
rímsko-katolícku cirkev.
Z tohto hnutia vznikli 4 hlavné delenia alebo tradície protestantizmu: luteráni, reformovaní, anabaptisti a anglikáni.
Potom z nich v priebehu ďalších storočí vznikli ďalšie denominácie.

 

diaspóra - (z gréckeho diaspora - rozptýlenie) je označenie ľudí, ktorí sú prinútení emigrovať a usídliť sa mimo svojej domoviny. Najznámejšia je Židovská diaspóra medzi rokmi 70 (po dobytí Rimanmi) až 1948, kedy bol založený slobodný štát Izrael.

 

Eucharistia - (z gréckeho eucharisteiá = vďakyvzdanie) najpodstatnejšia časť kresťanských katolíckych bohoslužieb

Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." (Lk 22,19)

V Eucharistii, prememenom chlebe je prítomný sám Ježiš. Nie je to len spomienka na večeru Pánovu, ako ju slávia protestanti.

Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, než pristúpi k prijímaniu Eucharistie, prijať sviatosť zmierenia.

 

Evanjelium- (z gréckeho - euangelion) doslovne dobrá, radostná zvesť, učenie Božieho Syna o spáse ľudí,

prostredníctvom viery v Boha, svedectvo o Bohu a jeho láske

Evanjelium je radostná správa, ktorú nám vydáva Boh prostredníctvom svojho Syna o svojom zasľúbení.

Evanjeliom sa označuje aj súbor alebo jednotlivé spisy od apoštolov o živote Ježiša Krista.

Šíriť, hlásať Evanjelium, evanjelizovať - znamená rozširovať radostné kresťanské posolstvo medzi ľuďmi.

 

glosolalia - (z gréckeho glóssa - jazyk a laló - hovorím), tiež tzv. "hovorenie v jazykoch" alebo modlitba v mystickom, neznámom jazyku. Chápe sa ako dar Ducha Svätého.

 

gregoriánsky chorál - liturgický spev rímsko-katolíckej cirkvi

Ide o jednohlasný spev vo voľnom chorálovom rytme na latinský text.

 

heréza - bludné, mylné učenie, kacírstvo, „tvrdošijné popieranie alebo tvrdošijné pochybovanie"
Človek hlásajúci takéto bludné učenie býva nazývaný heretik.
V dnešnej dobe je heréza dôvodom na oddelenie sa od príslušnej cirkvi.

 

charizmatické hnutie - obnova v Duchu Svätom prechádzajúca cez jednotlivé kresťanské cirkvi a denominácie
od začiatku 20.storočia

 

okultizmus - viera v okultné (skryté,tajné,nevysvetliteľné,parapsychologické,tajomné,tajuplné,záhadné) sily, ich štúdium alebo použitie. Vzťahuje sa na široké rozpätie náboženských praktík zahŕňajúcich mágiu alebo sily mimo prirodzeného sveta.

 

ortodoxnosť -  (z gréckeho ortho - správny, pravý a doxa - myšlienka, učenie, slávenie) - pravovernosť

 

ICHTYS - je slovo z gréčtiny ΙΧΘΥΣ, ktoré v preklade znamená ryba a je to tiež skratka gréckych slov :

Iesus - Christos - Theos - Hyos - Sótér Ježiš Kristus Boží syn spasiteľ

 

judaizmus - alebo židovstvo - najstaršie, tretie najväčšie monoteistické náboženstvo (uctievanie jedného Boha)
na svete (po kresťanstve a islame)

Jeho prívrženci sa považujú za členov jedného židovského národa. Učenie sa opiera knihy starého zákona, hlavne o Tóru (5 Mojžišových kníh) a jej výklad.

Podľa údajov z roku 2005 sa k judaizmu hlási približne 15 miliónov veriacich.

Židovské náboženské zhromaždenia a vyučovania sa vykonávajú na mieste, v chráme - synagóga . Zhromaždenie v nej zahŕňa spev, modlitby, čítanie a výklad Písma.

 

Lectio divina - posvätné čítanie Písma svätého

Má 4 časti a to: lectio (čítanie), meditatio (rozjímanie), oratio (modlitba) a contemplatio (kontemplácia, alebo nazeranie).

 

liturgia - znamená pôvodne "verejné dielo", "službu v mene ľudu alebo v prospech ľudu"

V kresťanskej tradícii znamená, že Boží ľud sa zúčastňuje na "Božom diele".

 

letničné hnutie - vlna obnovy v Duchu Svätom v protestantských cirkvách. Objavilo sa v 19. storočí  a jeho názov je odvodený zo židovského sviatku Letníc, čo je starší, ale v protestantskej terminológii bežne používaný výraz pre dnešný kresťanský sviatok Turíc - zoslanie Ducha Svätého.

 

reformácia - (latinsky obnovenie, pretvorenie) - rozsiahle hnutie, ktoré sa začalo v 16. storočí ako snaha reformovať
kresťanskú cirkev

 

schizma - rozkol v cirkvi, rozdvojenie spôsobené rozdielmi v názoroch, v zmýšľaní

 

svastika - kríž s ohnutými (väčšinou v polovici) ramenami do obvykle pravého uhla a to buď v smere hodinových ručičiek ako pravotočivá (nacistický hákový kríž) alebo proti smeru hodinových ručičiek ako ľavotočivá svastika
(v symbole Falun Gong)