Modlitba

Otče náš   liturgická modlitba      Lectio Divina   Ruže nec   požehnanie   pobožnosti   rôzne modlitby

 

  • je to láskyplný a pokorný rozhovor s Bohom

  • pozdvihnutie mysle k Bohu

  • osobný, intímny a hlboký dialóg medzi človekom a Bohom

  • vyjadruje spoločenstvo vykúpeného stvorenia so Svätou Trojicou

 

Má rôzne formy :

ústna modlitba ( prostredníctvom vnútorných alebo vyslovovaných slov )

 

Ústna modlitba je nevyhnutnou zložkou kresťanského života.

 

rozjímanie (meditácia) - nábožné uvažovanie, ktoré uvádza do činnosti myslenie, predstavivosť, city a túžby s cieľom osvojiť si vierou predmet, o ktorom sa uvažuje, a porovnávať ho s realitou vlastného života

 

kontemplatívna modlitba (modlitba srdca) je jednoduché vyjadrenie tajomstva modlitby, je to pohľad viery upretý na Ježiša, počúvanie Božieho slova, mlčanlivá láska

 

  • modlitba chvál
  • modlitba príhovoru
  • prosebná modlitba
  • modlitba uzdravenia
  • modlitba oslobodenia

 

"Čím viac sa modlíme, tým väčšia je viera a nachádzame Boha". (Páter Pio)