Vyznanie

Kresťanská viera je zhrnutá do Vyznania viery.

Vyznanie viery

alebo latinsky Krédo má 12 článkov a 2 formuly - Apoštolské :

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v Svätú Cirkev katolícku (všeobecnú),
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

alebo Nicejsko-carihradské :

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca (i Syna). Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

 

Toto Nicejsko-carihradské vyznanie viery pochádza z prvých dvoch ekumenických koncilov roku 325 (Nicea) a  381 (Carihrad=Konštantínopol).