Kresťanstvo

 Písmo  sväté    Vyznanie   Katolíci

 

Kresťanstvo je vzťah Boha a človeka.

Je monoteistické, vyznáva jediného svätého, všemohúceho a všemocného, neohraničiteľného, ľudsky nepochopiteľného, spravodilvého ale hlavne milujúceho Boha v 3 osobách.

 

Kresťanstvo je náboženstvom Božieho „Slova“, ktoré „nie je napísané a nemé slovo, ale Slovo vtelené a živé“. Aby slová Písma nezostali akoby mŕtvou literou, je potrebné, aby nám Ježiš Kristus, večné Slovo živého Boha, skrze Ducha Svätého otvoril myseľ, žeby sme porozumeli Písmu. (KKC,108)

 

Človek je chápaný trojzložkovo ako telo, duch a duša.

 

Podstatou kresťanstva je, že človek nežije pre seba, ale pre Boha a pre druhých ľudí.

Je pripodobňovanie sa Ježišovi a rozdávanie sa druhým.

 

Vyšlo z judaiz mu a má dva základné smery:

  • tradičné (Katolicizmus, Pravoslávie, Východné apoštolské cirkvi - Koptská, Etiópska, Sýrska, Arménska, Malankarská) prípadne aj Anglikánska cirkev (ovplyvnená princípmi protestanstkej reformácie
    v 16.storočí)
  • reformované - protestantské (Cirkvi luteránskej, kalvínskej, radikálnej reformácie, Metodizmus,
    Evanjelikálne hnutie, Pentekostálne hnutie, Adventisti siedmeho dňa)

 

"Kresťanstvo to je osobná oddanosť Ježišovi Kristovi." (Vojtěch Kodet)

ICHTYS

Kresťanstvo úžasne formuje človeka ! (Anton Červeň)

 

Diabol sa bojí skutočného kresťana, ktorý žije svoju vieru ! (Leopold J. Jablonský, OFM)

 

„Kresťanský život je tiež akýmsi športom, zápasom, pretekmi,
kde sa človek musí vzdávať vecí, ktoré ho vzďaľujú od Boha.“