Sviatosti

Sú prostriedky na ceste k spaseniu človeka.

Krst
Birmovanie
Eucharistia (sv. prijímanie alebo Oltárna sviatosť)
Sviatosť pokánia (sv. spoveď alebo sviatosť zmierenia)
Pomazanie chorých
Posvätná vysviacka (kňazstvo)
Manželstvo

Bez viery nie je možné sviatosti ani prijímať, ani udeľovať !

 

Sviatosti sú stretnutia s Ježišom. (Elias Vella)