požehnanie

Prejav Božej priazne, sprostredkovanie pokoja, radosti !

 

Vytváranie požehnania je aj našou úlohou.

 

Môžme ho vytvárať zmysluplným dotykom (objatie, pohladenie, "potľapkanie"), slovom (modlitba),

zvolávaním vysokej hodnoty ("nech ti dá Boh hojnosť ..").

 

Boh dáva moc a autoritu (pre deti sú to rodičia, pre žiakov a študentov pedagógovia, atď.)

a vníma či sa touto autoritou žehná alebo preklína !

blessing Pope Francesco

Dôležité je dobrorečenie, zvolávanie požehnania na seba, blízkych, na predstavených.

 

Zmienku o požehnaní nájdeme v sv. Písme 410 krát.

 

Požehnanie je opakom prekliatia, zlorečenia !