Desatoro - Dekalóg

Od nášho Pána, ktoré dostali Izraeliti, skrze Mojžiša na hore Sinaj, na dvoch kamenných tabuľách,
podľa židovskej tradície zo zafíru.
Písané boli židovsky, čiže sprava doľava (opačne ako je to u nás) a mali sa zmestiť do Archy zmluvy.

Súčasná katechetická formula :

  1. Ja som Pán tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si klaňal.
  2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti svojho otca a svoju matku.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Toto znenie sa v priebehu histórie, v danej dobe, kvôli zrozumiteľnosti menilo.

V Svätom Písme, v Starom zákone, nájdeme tieto staršie znenia :

 

  Exodus 20, 2-17 Deuteronómium 5, 6-21
1 „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.
  Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať. Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
2 Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
3 Pamätaj, že máš svätiť sobotný deň. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho. Zachovávaj sobotný deň a zasväť ho.
4 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. Cti svojho otca a svoju matku.
5 Nezabiješ. Nezabiješ.
6 Nescudzoložíš. Nescudzoložíš.
7 Nepokradneš. Nepokradneš.
8 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.
9 Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10 Nebudeš žiadostivo túžiť po jeho manželke ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo mu patrí.“

Nebudeš túžiť po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

 

 

Prikázania sú hodnotou Božieho zámeru s človekom.