svedomie

  • boží hlas v nás
  • má ho každý človek
  • posledná inštancia podľa ktorej raz budeme súdení
  • kresťan má povinnosť svedomie vychovávať a zušľachťovať
  • môžeme ho ovplyvňovať (zatĺcť, "nemať")
  • je základom usudzovania človeka
  • odzrkadľuje vzťah medzi mravnými zásadami človeka a jeho správaním, konaním