rôzne modlitby

Modlitba rodičov za deti

Trojjediný Bože, vo svojej láske a dobrote daroval si nám naše deti. Uvedomujeme si, že patria Tebe.
Prosíme Ťa, aby si ich neustále ochraňoval. Bože Otče, stráž život našich detí, zachovaj ich v zdraví,
ochraňuj ich od zlého, aby mohli bezpečne rásť na Tvoju chválu a našu radosť. Ježišu Kriste,
stráž vieru našich detí, daj aby boli Tebe verní a nedovoľ, aby zblúdili niekedy v živote z cesty k Tebe.
Duchu Svätý, udeľ našim deťom svetlo k povinnostiam a ukáž ako majú slúžiť Bohu a blížnemu.
Daj im silu, prekonávať pokušenia a ťažkosti, ktoré ich v živote čakajú. Bože podporuj nás rodičov,
aby sme slovom pretvárali srdcia našich detí a svoje slová podopreli príkladom dobrého a nábožného života.
Vzbudzuj a udržiavaj v nás ducha viery a daj, aby sme ťa spolu s našimi deťmi raz oslavovali v nebi.
Amen.

Modlitba ženy v požehnanom stave k sv. Gerardovi

Svätý Gerard, prosím ťa, ty silný orodovník pred trónom Boha, vypočuj moju prosbu, s ktorou sa k tebe obraciam.
Prihovor sa prosím za mňa u nášho Pána, ktorý ma požehnal a vďaka ktorému sa zrodil v mojom lone nový život.
Prihovor sa prosím u nášho Boha za zdravie moje i dieťatka, ale aj za zdravie môjho manžela a našich blízkych,
ty patrón rodín.
Svätý Gerard, vypros v mojom mene u Boha všetko potrebné k šťastnému tehotenstvu a materstvu.
Ochraňuj mňa i dieťa v mojom lone od všetkého nebezpečenstva a dožič mi radovať sa z materstva.
Daj, aby sme už onedlho mohli Bohu ďakovať za Jeho lásku v objatí s našimi deťmi.
Ďakujem, že odovzdáš môj pozdrav aj nebeskej Matke, ktorú milujem.
Svätý Gerard, oroduj za nás!
Amen.

 

MODLITBA MATKY

Nebeský Otče, urob zo mňa lepšiu mamu. Nauč ma chápať moje deti, počúvať
trpezlivo to, čo musia povedať a s láskou odpovedať na všetky ich otázky.
Chráň ma od toho, aby som ich prerušovala alebo im oponovala.
Daj, aby som bola k nim tak vľúdna, ako by oni mali byť ku mne.
Nedopusť, aby som sa niekedy smiala na ich chybách,
alebo sa uchýlila k zahanbeniu či zosmiešňovaniu, keď sa mi znepáči ich konanie.
Nech ich nikdy netrestám pre vlastné sebecké uspokojenie,
alebo aby som ukázala svoju moc.
Nech ich nevystavím pokušeniu klamať alebo kradnúť.
Stále ma usmerňuj, aby som im každým slovom a skutkom ukazovala,
že čestnosť prináša šťastie.
Prosím ťa, uzdrav ma z môjho lakomstva.
A keď nebudem vo svojej koži, pomôž mi, môj Pane, radšej byť ticho.
Nech si vždy uvedomujem, že moje deti sú deti,
a že by som teda nemala od nich očakávať názory dospelých.
Daj, nech ich neokrádam o možnosť poslúžiť sebe samým
a robiť vlastné rozhodnutia.
Obdaruj ma múdrosťou,
aby som im vyhovela vo všetkých ich rozumných žiadostiach
a odvahou odoprieť im privilégiá, ktoré by im uškodili.
Urob ma spravodlivou, pravdivou a láskavou.
Môj Pane, daj, aby si ma moje deti vážili,
milovali ma a napodobňovali ma, tak ako ja milujem a napodobňujem Teba.
Amen.