Litánie

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš
Litánie k Duchu Svätému
Litánie k Predrahej krvi Kristovej
 Litánie k Sedembolestnej Panne Márii
Litánie Loretánske
Litánie k svätým,..
 

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

 

 

 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami! (opakuje sa za každou prosbou)
Ježišu, obraz Otca,
Ježišu, žiara večného svetla,
Ježišu, kráľ slávy,
Ježišu, slnko spravodlivosti,
Ježišu, Syn Márie Panny,
Ježišu, hoden lásky,
Ježišu obdivuhodný,
Ježišu, Boh mocný,
Ježišu, otec budúceho veku,
Ježišu, anjel veľkej rady,
Ježišu najmocnejší,
Ježišu najtrpezlivejší,
Ježišu najposlušnejší,
Ježišu, tichý a pokorný srdcom,
Ježišu, milujúci čistotu,
Ježišu, milujúci nás,
Ježišu, Boh pokoja,
Ježišu, pôvodca života,
Ježišu, príklad čností,
Ježišu, horliteľ za spásu duší,
Ježišu, Boh náš,
Ježišu, naše útočisko,
Ježišu, otec chudobných,
Ježišu, poklad veriacich,
Ježišu, dobrý pastier,
Ježišu, pravé svetlo,
Ježišu, večná múdrosť,
Ježišu, nekonečná dobrota,
Ježišu, naša cesta a náš život,
Ježišu, radosť anjelov,
Ježišu, kráľ patriarchov,
Ježišu, majster apoštolov,
Ježišu, uciteľ evanjelistov,
Ježišu, sila mučeníkov,
Ježišu, svetlo vyznávačov,
Ježišu, čistota panien,
Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu! (opakuje sa za každou prosbou)
Od každého hriechu,
Od tvojho hnevu,
Od úkladov diabla,
Od ducha smilstva,
Od večnej smrti,
Od zanedbávania tvojich vnuknutí,
Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia,
Pre tvoje narodenie,
Pre tvoje detstvo,
Pre tvoj božský život,
Pre tvoju namáhavú prácu,
Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie,
Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť,
Pre tvoje mdloby,
Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie,
Pre tvoje zmŕtvychvstanie,
Pre tvoje nanebovstúpenie,
Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie,
Pre tvoje radosti,
Pre tvoju slávu,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu, uslyš nás. Ježišu vyslyš nás.


Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal:
Proste a dostanete,
hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené;
prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku,
aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami
a nikdy ťa neprestali chváliť.
Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom
a zároveň ho aj milovali;
veď ty neprestajne spravuješ všetkých,
ktorých upevňuješ vo svojej láske.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Litánie k Duchu Svätému

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,

i na veky vekov. Amen.


•  Duchu Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

                       Buď zvelebený! (opakuje sa za každou prosbou)

•  Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!

•  Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

•  Duchu Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať Ťa a úprimne milovať!

•  Duchu Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

•  Duchu Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

•  Duchu Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

•  Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť!

•  Duchu Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha – duše!

•  Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

•  Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

•  Duchu Svätý, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia!

•  Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas!

•  Duchu Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

•  Duchu Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

•  Duchu Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

•  Duchu Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a prehovoriť v pravý čas!

•  Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

•  Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!

•  Duchu Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

•  Duchu Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!

•  Duchu Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

•  Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať svoje chyby!

•  Duchu Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

•  Duchu Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

•  Duchu Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla!

•  Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

 

Duchu Svätý, s Tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej,
aby som mohol umrieť ako užitočný sluha.
Amen.

 

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi
 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, zachráň nás!(opakuje sa za každou prosbou)
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich srdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

V: Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R: A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna
ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený;
prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla
a zabezpečila nám večnú radosť v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.


Litánie k Sedembolestnej Panne Márii


Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.
Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,
Duchu Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Bože,

Svätá Mária, oroduj za nás! (opakuje sa za každou prosbou)
Matka trúchlivá,
Matka plná úzkosti,
Matka naplnená bolesťami,
Matka prebodnutá mečmi,
Matka bolesti, znášajúca kríže,
Matka zbavená svojho Syna,
Matka znášajúca utrpenie všetkých,
Posila slabých,
Pomocnica opustených,
Štít nešťastných,
Vyslobodenie utlačovaných,
Kotva dôvery,
Utíšenie búrok,
Prístav topiacich sa,
Hrôza prenasledujúcich,
Bohatstvo veriacich,
Svetlo prorokov,
Podpora apoštolov,
Koruna mučeníkov,
Útecha vyznávačov,
Perla panien,
Ochrana vdov,
Liek chorých,
Nádej umierajúcich,
Občerstvenie duší trpiacich v očistci,
Radosť všetkých svätých,


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Oroduj za nás Matka Sedembolestná, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových.


Modlime sa.

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha Otca. Predstav mu prebodnuté svoje i Ježišovo Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom pretrpela za nás na zemi. Amen.

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa - Kriste, zmiluj sa
Pane, zmiluj sa - Pane, zmiluj sa
Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami

Svätá Mária - oroduj za nás! (opakuje sa za každou prosbou)
Svätá Božia rodička,
Svätá panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami.

 

V: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa:

Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.