BOH - Otec + Syn ( Ježiš ) + Duch Svätý

 

Boh je láska !

Boh je pre nás tajomstvom, ktoré nikdy nepochopíme, môžeme však

k nemu priblížiť láskou a vierou.

Celý náš život je otázkou lásky k Bohu..

Bohu sa nikto nemôže rovnať !

 

Svätá trojica

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;

šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Ž 34,9)

    Sláva Bohu na výsostiach
    a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
    Chválime ťa, velebíme ťa,
    klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
    vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
    Pane Bože, Kráľ nebeský,
    Boh Otec všemohúci.
    Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn,
    Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
    Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami,
    ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
    Ty sedíš po pravici Otca, zľutuj sa nad nami.
    Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
    len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
    s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
    Amen. 

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

(sv. Ján Pavol II.)