liturgická modlitba

 

Chváloslovie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,

i na veky vekov. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami

a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz

i v hodinu smrti našej. Amen.

Ave Maria je po latinsky Zdravas Mária alebo Raduj sa, Bohorodička.

Raduj sa, Bohorodička

Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života,
lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

Dôstojné

je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená, Matka nášho Boha.
Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni,
bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Pod tvoju ochranu

( najstaršia mariánska modlitba, zachovaná z 3. storočia )

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb, 
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Modlitba k anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená), bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). 
Amen.

 

Modlitba k sv. Michalovi archanjelovi

 

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,

buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou

zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,

ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. 

Amen.

 

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas', Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Raduj sa, nebies Kráľovná  (modlí sa vo veľkonočnom období)

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.

Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa:
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

Všetky liturgické modlitby sa končia formulou „skrze nášho Pána Ježiša Krista“.

 

Medzi liturgické modlitby patrí aj denná modlitba (katolíckej Cirkvi latinského obradu)

  Breviára - Liturgie hodín.

Modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici.