Nový zákon

Má označenie aj ako Nová zmluva. Bola písaná perom a atramentom najčastejšie na papyrus (z rastlín) alebo pergamen (zo zvieracej kože). Napísaná bola do roku 98. 
skratka názov    
Mt Evanjelium podľa Matúša    
Mk Evanjelium podľa Marka    
Lk Evanjelium podľa Lukáša    
Jn Evanjelium podľa Jána    
Sk Skutky apoštolov    
Rim List Rimanom    
1 Kor Prvý list Korinťanom    
2 Kor Druhý list Korinťanom    
Gal List Galaťanom    
Ef List Efezanom    
Flp List Filipanom    
Kol List Kolosanom    
1 Sol Prvý list Solúnčanom    
2 Sol Druhý list Solúnčanom    
1 Tim Prvý list Timotejovi    
2 Tim Druhý list Timotejovi    
Tít List Títovi    
Flm List Filemonovi    
Hebr List Hebrejom    
Jak Jakubov list    
1 Pt Prvý Petrov list    
2 Pt Druhý Petrov list    
1 Jn Prvý Jánov list    
2 Jn Druhý Jánov list    
3 Jn Tretí Jánov list    
Júd Júdov list    
Zjv (Apk) Zjavenie apoštola Jána ( Apokalypsa )    

 

Evanjelium - radostná zvesť, učenie Božieho Syna, svedectvo o Ňom.

Iné evanjeliá, ako vyššie uvedené podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú apokryfy

a boli napísané oveľa neskôr, v 2. až 5. storočí ( Tomášove, Petrove, Filipove, .. ).