Starý zákon

Má označenie aj ako Stará zmluva. Prevládali tu hlinené a drevené tabuľky, no používal sa aj papyrus vyrábaný z trstiny a pergamen vyrábaný z kože zvierat, ktorý sa potom stláčal do zvitkov. Na písanie sa používalo železné rydlo a trstinové pero.

Zoznam kníh :

skratka názov    
Gn Kniha Genezis    
Ex Kniha Exodus    
Lv Kniha Levitikus    
Nm Kniha Numeri    
Dt Kniha Deuteronómium    
Joz Kniha Jozue    
Sdc Kniha sudcov    
Rút Kniha Rút    
1 Sam Prvá kniha Samuelova    
2 Sam Druhá kniha Samuelova    
1 Kr Prvá kniha kráľov    
2 Kr Druhá kniha kráľov    
1 Krn Prvá kniha kroník    
2 Krn Druhá kniha kroník    
Ezd Kniha Ezdrášová    
Neh Kniha Nehemiášová    
Tob Kniha Tobiáš    
Jdt Kniha Judita    
Est Kniha Ester    
Jób Kniha Jób    
Ž Kniha žalmov    
Prís Kniha prísloví    
Kaz Kniha Kazateľ    
Pies Pieseň piesní    
Múd Kniha múdrosti    
Sir Kniha Sirachovcova    
Iz Kniha proroka Izaiáša    
Jer Kniha proroka Jeremiáša    
Nár Kniha Náreky    
Bar Kniha proroka Barucha    
Ez Kniha proroka Ezechiela    
Dan Kniha proroka Daniela    
Oz Kniha proroka Ozeáša    
Joel Kniha proroka Joela    
Am Kniha proroka Amosa    
Abd Kniha proroka Abdiáša    
Jon Kniha proroka Jonáša    
Mich Kniha proroka Micheáša    
Nah Kniha proroka Nahuma    
Hab Kniha proroka Habakuka    
Sof Kniha proroka Sofoniáša    
Ag Kniha proroka Aggea    
Zach Kniha proroka Zachariáša    
Mal Kniha proroka Malachiáša    
1 Mach Prvá kniha Machabejcov    
2 Mach Druhá kniha Machabejcov