Posvätná Tradícia

 

Tradíciou sa rozumie učenie Cirkvi.

Tradícia  je živá a dynamická skutočnosť, ktorú preniká prítomnosťou a pôsobením Duch Svätý. Písmo sa tak v Tradícii stáva živým svedectvom pravdy. Dogma umožňuje veriacim prijať pravdy hlásané Tradíciou.

 

Dogmy sú Bohom zjavené a Cirkvou vyhlásené pravdy viery.

 

Napr. dogma o Najsvätejšej Trojici, dogma O Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, dogma o Nanebovzatí Panny Márie a iné.

Dogma je záväznou pravdou viery.